Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานแสดงมุทิตาจิตผู้แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
             วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรของคณะฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการของคณะฯ จำนวน 1 คน คือ นางแสงจันทร์ ศรีวังพล ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานดังกล่าว