Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
วิทยากรบรรยายพิเศษ
             วันที่ 23 สิงหาคม 2559 อาจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น และนายอภิชาติ หมั่นวิชา ได้เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแต่งกีบโคขุน” ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 200 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา