Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา
             วันที่ 27 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา เพื่อแนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเปิดสอน 4 สาขาวิชาเอก ได้แก่ : สาขาสัตว์ปีก สาขาการผลิตสุกร สาขาโคนมและโคเนื้อ และสาขาอาหารสัตว์ โดยจะรับนักศึกษาที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทย์-คณิต และหลักสูตร 4 ปี (เทียบเข้าเรียน) โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ : สาขาสัตว์ปีก สาขาการผลิตสุกร สาขาโคนมและโคเนื้อ โดยจะรับนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น ปวส. สัตวศาสตร์, สัตวบาลหรือเทียบเท่า ให้กันน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยใช้สโลแกน “เรียนเกษตร ไม่อดตาย” ผู้ที่เรียนจบการศึกษาสามารถทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองได้ ทำงานบริษัทเอกชน นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งบรรยากาศในบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้นำไก่ต่อ-ไก่ตั้ง ไปร่วมสร้างสีสันภายในงานเพื่อความครึกครื้นและให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสัมผัสได้จริง