Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร
             วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร ภายใต้โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ เรื่อง "การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ สัญจรครั้งที่ 1” ให้กับเกษตรกร โดยมี คุณพรพรรณ สุทธิแย้ม บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการปลูกถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์”, อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธินิรภัย บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการปลูกข้าวโพดในระบบอินทรีย์”, คุณรุ่งโรจน์ มณี บรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ระบบอินทรีย์”, คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด บรรยายพิเศษเรื่อง “การเลี้ยงไก่ดำในระบบอินทรีย์”, คุณโยธิน นันตา บรรยายพิเศษเรื่อง “ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์” และเข้าศึกษาดูงานภายใน รัตนวรรณฟาร์ม (ฟาร์มไก่ดำและไก่ไทชิน เชียงดาว) เกี่ยวกับการจัดการสุขภิบาลภายในฟาร์มด้วยระบบอินทรีย์ปราศจากการใช้สารเคมี การจัดการด้านอาหารไก่ดำภายในฟาร์มในระบบอินทรีย์