Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
             วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเก็บตัวอย่างอาหารจากกระเพาะรูเมนแพะ” ให้กับนักศึกษา ณ ฟาร์ม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก