Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้ภาคบรรยายเรื่องหลักการขุนโคเนื้อ อาหารและการให้อาหารโคขุน สถานการณ์และการเชื่อโยงตลาดเนื้อโคคุณภาพ
             วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบประณีต” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต โดยมี ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง บุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรให้ความรู้ภาคบรรยายเรื่องหลักการขุนโคเนื้อ อาหารและการให้อาหารโคขุน สถานการณ์และการเชื่อโยงตลาดเนื้อโคคุณภาพ ณ ห้องประชุม หจก.ธนวัฒน์ฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ สำนักงานใหญ่ 109 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย