Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รางวัลเกียรติภูมิแม่โจ้ MJU Ward 2014
             วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รับรางวัลเกียรติภูมิแม่โจ้ MJU Award 2014 ประเภทกลุ่มทีมจากงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ และรางวัลชนะเลิศจากงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบ นอกจากนี้ นายณัฏฐชัย ศรีวิลัย ตัวแทน
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติภูมิแม่โจ้ MJU Award 2014 ประเภทองค์กร โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นผู้มอบ ณ ลานจัตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้