Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
             สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อ.ยุทธนา สุนันตา, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ภายใต้โครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) ในโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง สวพส. และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ โดยได้จัดฝึกอบรมเรื่อง โรคและการป้องกันโรคในปศุสัตว์ และการทำวัคซีนในสัตว์ปีก, โค-กระบือ นอกจากนี้ยังให้บริการทำวัคซีนป้องกันโรคไข้ขาและคอบวมแก่โค-กระบือ, โรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว, โรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบให้แก่สัตว์ปีก, ถ่ายพยาธิให้แก่สัตว์ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ บ้านจันทร์ บ้านห้วยอ้อ บ้านห้วยฮ่อม บ้านดอยตุง บ้านหนองแดง บ้านแจ่มน้อย และบ้านห้วยครก อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่