Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัมมนา/บรรยายพิเศษให้ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา
             วันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนา/บรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดทำโครงการและรายงานกิจกรรม ให้กับนักศึกษาสโมสรนักศึกษาของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาสโมสรนักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม 2201-2