Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
             วันที่ 9 ธันวาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าซึ่งเสวนาในหัวข้อ “แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ โดยมี คุณทรงยศ สุวรรณนิเวศน์ ศิษย์เก่าสาขาการผลิตสุกร, คุณสัมฤทธิ์ อินเฉลียว ศิษย์เก่าสาขาโคนมและโคเนื้อ, คุณสุวัช แก้วเรือง ศิษย์เก่าสาขาสัตว์ปีก เป็นผู้ร่วมเสวนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี