Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน
             วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงาน เรื่อง ให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง ช่องยูทูป Mju Channel ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)