Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2
             อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ผู้สอนวิชา สศ 446 การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ให้กับนักศีกษา จำนวน 39 คน โดยเชิญท่านวิทยากร คือ คุณซิมโอน ปัญญา มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา ในเรื่อง “การผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์” เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆด้านปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี