Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
             วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิสิฐ โอมพรนุวัฒน์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจเป็ดเนื้อ บริษัท ซี.พี.เมอร์เซนไดซิ่ง จำกัด ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และคุณสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ