Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
             วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้นำเสนอชี้แจงแผนการเรียนการสอนการ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การทำวิทยานิพนธ์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี