Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคนมคุณภาพสูงล้านนา
             วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานโคนมคุณภาพสูงล้านนา เรื่อง “พัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโคนมเพศผู้และแม่โคปลดระวาง" ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมเพศผู้และโคนมปลดระวางของเกษตรกร และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่โคนมล้านนา ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การดูแลลูกโคนมเพศผู้ เพื่อการผลิตเนื้อโคคุณภาพ, อาจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก บรรยายให้ความรู้เรื่อง การขุนแม่โคปลดระวาง สำหรับการผลิตเนื้อโค และอาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง บรรยายให้ความรู้เรื่อง อาหารสำหรับโคนมเพศผู้และแม่โคปลดระวาง สำหรับการผลิตเนื้อโคคุณภาพ ณ สหกรณ์โคนมผาตั้ง จำกัด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่