Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
             อาจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, นายกิตติพงษ์ ทิพยะ, นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โครงการสิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน เพื่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ การฉีดวัคซีน และให้บริการด้านวิชาการร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่