Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บริษัทสหฟาร์ม จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจพร้อมกับการบรรยายพิเศษหัวข้อ“ธุรกิจส่งออกเนื้อไก่ไทยและการตลาดต่างประเทศสมัยใหม่”
             วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น บริษัทสหฟาร์ม จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นจำนวนเงินคณะและ 100,000 บาทโดยมีตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธุรกิจส่งออกเนื้อไก่ไทยและการตลาดต่างประเทศสมัยใหม่” ในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์สมัยใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดย คุณจารุวรรณ โชติเทวัญ ตำแหน่ง ประธานสายบัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ในการบรรยายนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการบรรยายนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาเอกสัตว์ปีก ทุกชั้นปีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมเข้าฟังบรรยายด้วย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้