Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการ “การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ”
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ในโครงการ “การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ” ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการแผนงานพัฒนาภาคและจังหวัด 4.0 ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ผ่านกระบวนการสนับสนุนโครงการวิจัย เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ได้จัดทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ห่วงโซ่อุทาน (Supply Chain), แนวคิดการสร้างมูลค่าให้สินค้า (Value Chain), ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมโคเนื้อภาคเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมเจมทรี บูติค ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2562 โดยมีภาคีเครือข่ายด้านโคเนื้อในจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 60 คน โดยมีเป้าหมายของในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อเพิ่มขึ้น 30% และจัดทำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโคเนื้อเชิงระบบตามศักยภาพจำเพาะของพื้นที่ภาคเหนือ จากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรซึ่งการพัฒนาตามนโยบายหลัก 12 ด้านเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการเข้มแข็งแข่งขันของไทย ในการพัฒนาภาคการเกษตร ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการทำปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ในการวิจัยและพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์พื้นบ้าน อาทิเช่น โคเนื้อและแพะ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทางด้านโคเนื้อเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, ดร.จุฬากร ปานะถึก, ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง, ดร.อานนท์ ปะเสระกัง, ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์, อาจารย์นลินี คงสุบรรณ์, อาจารย์วันวสา วิโรจนารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม, ดร.นิธิศ จิตนิยม, นส.พ.ศร ธีปฏิมากร, อาจารย์สราวุธ อินทสม, อาจารย์นิตยา ทองทิพย์ และ ดร.เด่นศักดิ์ หอมหวล การบูรณาการด้านข้อมูลที่นักวิจัยได้ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในภาคเหนือและนำข้อมูลที่ได้จัดทำแผนวิจัยโคเนื้อภาคเหนือในการนำเสนอแผนวิจัยต่อ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซี่งแผนวิจัยโคเหนือ