Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะ
             วันที่ 19 เมษายน 2559 อ.น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม และอาจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงานโครงการรักษาสายพันธุ์แท้และผลิตลูกผสมสายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการ การปรับปรุงพันธุ์ โปรแกรมสุขภาพ และการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในโครงการฯ ให้กับคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย