Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ทีมงานโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานภาควิชาดินและปุ๋ย
             วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อ.ดร.จำรูญ มณีวรรณ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมทีมงานเข้าศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการ