Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ “การสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น”
             วันที่ 20 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น” ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากนายธีระพงศ์ โปธา และ นางสาวปิยะมาศ คงถึง นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร