Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
             วันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และทีมงานเครือเบทาโกร บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและวิธีการสมัครงาน” และ “ผู้สมัครงานที่องค์กรต้องการและการปรับแนวคิดเพื่อเข้าสู่วัยทำงานในยุค 4.0” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี