Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะทำงานอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
             ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม พร้อมด้วยคณะทำงานอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตรวจแปลงเกษตรกรเพื่อรับรองแปลงอินทรีย์ และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอินทรีย์ ในพื้นที่ อ.แม่แตง, อ.แม่ริม และโครงการหลวงปางดะ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ทั้งนี้ ได้จัดโครงการอบรมร่วมกับเทศบาลตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์อินทรีย์ และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การพัฒนา ยั่งยืนภาคเหนือ ของคุณโชคชัย สารากิจ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในระหว่างวันที่ 23 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2558