Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและร่วมลงพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อการเพิ่มอัตราการตั้งท้องกับทีมงานวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
             วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ นายวิโรจน์ มากพยับ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวภัทรภร วิไลมงคล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและร่วมลงพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อ (ครั้งที่2) ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืน ในด้านการเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อเพื่อการเพิ่มอัตราการตั้งท้อง (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2564 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 254 หมู่ 1 บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)