Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน กลางน้ำ-ปลายน้ำ
             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ นำนักศึกษาในวิชาการจัดการฟาร์มโคเนื้อ จำนวน 29 คน เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน กลางน้ำ-ปลายน้ำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่อง การจัดการฟาร์มโคเนื้อ, การจัดการโรงเรือน, การจัดการสุขาภิบาลโค, การจัดการด้านอาหาร และด้านการตลาดโคขุน ณ ฟาร์มโคขุนลุงดวงแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่