Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Zoetis Swine Business Checklist and Lanna Master Butcher workshop”
             วันที่ 24 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะ สัตวศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Zoetis Swine Business Checklist and Lanna Master Butcher workshop” ให้กับเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มสุกร ณ ห้อง 1412 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี