Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการทุน (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
             วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ซึ่งในการรับมอบทุน จากผู้มีอุปการทุน จำนวน 3 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ จำนวน 200,000 บาท, ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาทและ ทุนการศึกษาคุณญาณิพัชญ์ ไทยสวัสดิ์ จำนวน 5,000 บาท โดยคณะสัตวศาสตร์ฯ นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนในการรับทุนจากผู้อุปการทุนของ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ จำนวน 100,000 บาท เพื่อให้ทางคณะฯ นำไปจัดสรรให้แก่นักศึกษาต่อไป ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้