Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการปศุสัตว์ (Livestock Entrepreneurship )
             วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ประกอบการปศุสัตว์ (Livestock Entrepreneurship )โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี