Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมกรรมการตัดสิน ตามอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทยสวยงาม และการจัดงานประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองสวยงามเชียงใหม่ ร่วมกันจัดโครงการอบรมกรรมการตัดสินตามอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทยสวยงาม ประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามตามอุดมทัศนีย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงไก่ดำรงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายในด้านแหล่งพันธุกรรมหรือสายพันธุ์ และลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของแหล่งพันธุกรรม ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการอบรมฯ ซึ่งมีการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินตามอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทยสวยงาม โดยได้รับเกียรติ คุณปรีชา บัวทองจันทร์ อดีตผู้เชียวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนา กรมปศุสัตว์ , คุณบุญธรรม โพธิ์อ่อง เจ้าพนักงานสัตวบาลกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ และ คุณสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ซึ่งกิจกรรมจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและอุดมทัศนีย์อย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และงานประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามตามอุดมทัศนีย์ ซึ่งกิจกรรมจะเป็นการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามตามอุดมทัศนีย์ ซึ่งมีทางคณาจารย์และบุคลากรเข้าเป็นกรรมการตัดสินการประกวดคือ อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ และนายครรชิต ชมภูพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน