Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมและบรรยาย หัวข้อ “การแปรรูปเนื้อสัตว์”
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การแปรรูปเนื้อสัตว์” ให้แก่นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563