Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการ Module เรื่อง “การยกระดับนักยุวสัตวบาลรุ่นเยาว์”
             วันที่ 28-29 มกราคม 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการ Module เรื่อง “การยกระดับนักยุวสัตวบาลรุ่นเยาว์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะสัตวศาสตร์ฯจากวิชาเอกสัตว์ปีก,การผลิตสุกร, โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์ มาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้สนใจและนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เพื่อให้ทราบถึงหลักการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยพัฒนาความรู้และทักษะด้านปศุสัตว์ ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 นี้ ด้วย