Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
             เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นักศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ในโครงการ Study Tour ของ Asian Association of Agricultural College and University (AAACU) จำนวน 24 คน เข้ารับฟังบรรยายฐานการเรียนรู้สุกรแบบครบวงจรของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมี ผศ. ดร.อภิชัย เมฆบังวัน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี