Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)
             วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้กับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนด้าน สัตวศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้