Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม Journal club
             วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม Journal club (ครั้งที่ 6) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกการนำเสนอบทความวิชาการ องค์ความรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี