Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยือน National University of Laos (NUoL)
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
             วันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางเยือน National University of Laos (NUoL) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Prof. Dr. Houngphet Chanthavong รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณบดี NUoL ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการสานความสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งนี้ ได้มีการหารือระหว่างคณะของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือกันในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนร่วม 2+2 การทำวิจัยร่วม การบริการวิชาการในเรื่อง Innovation and Technology รวมถึง การสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะต่าง ๆ และทุนการศึกษาการแหล่งทุนอื่น ๆ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาจาก NUoL เพื่อมาศึกษาที่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมสถานที่ภายใน NUoL อาทิ ห้องสมุด สถาบันขงจื้อ หอพักนักศึกษา