Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือฯ เพื่อหารือและให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่กระดูกดำ
             วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตว์ปีก และนักวิชาการสัตวบาลประจำงานฟาร์มสัตว์ปีก ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือฯ เพื่อหารือและให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่กระดูกดำ