Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและศูนย์บริการผสมเทียมตำบลเสริมขาว
             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงงานวิจัยและเทคโนโลยีการผสมเทียมแบบกำหนดเวลา ที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรโคเนื้อเสริมงาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกร ยกระดับการพัฒนาการผลิตลูกโคพันธุ์ดีขึ้น ตอบสนองนโนบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโคเนื้อ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้