Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
             วันที่ 22 เมษายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณนิตยา งามสง่า ผู้อำนวยการ College Relation และทีมงานจากเครือบริษัทเบทาโกร บรรยายเรื่อง “The 7 Habits อุปนิสัย 7 ประการที่พึงมี” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี