Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”
             วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” ให้กับคณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้