Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมนักสัตวบาลรุ่นเยาว์
             วันที่ 23 มีนาคม 2567 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมนักสัตวบาลรุ่นเยาว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะสัตวศาสตร์ฯจากวิชาเอกสัตว์ปีก,การผลิตสุกร, โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์ มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยพัฒนาความรู้และทักษะด้านปศุสัตว์ ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น และสามารถใช้เป็นแนวทางนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของคณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567 นี้ด้วย