Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมการทำงานอย่างมีความสุข
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณในการทำงานเป็นทีม และความรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุดเขต สกุลอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558 ณ โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่