Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ำนมเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการสืบพันธุ์"
             วันที่ 6-7 ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ำนมเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการสืบพันธุ์" โดยได้รับทุนกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย สมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ ภายใต้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) สำนักงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต จ.อุดรธานี โดยมี รศ.ดร.พงศธร กุนัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับวิทยากรอีกหลายท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อนุสรณ์เชิดทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.ดร.ปิยวิทย์ เกษร, ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วพิลา และ อ.ดร.ธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คุณชยพล แต้มครบุรี และ น.สพ.อิสรนันท์ โคระนำจาก อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน และห้องประชุมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมอบรมจำนวน 120 ราย