Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ศึกษาดูงานด้านการผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์
             ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์ผู้สอน วิชา สศ 446 การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 39 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่