Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ "ทำหญ้าหมักคุณภาพสูง" และอบรมให้ความรู้เรื่อง “การดูแลรักษาและป้องกันโรคในสุกร”
             วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ และ นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล พร้อมด้วยทีมงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ทำหญ้าหมักคุณภาพสูง" และอบรมให้ความรู้เรื่อง “การดูแลรักษาและป้องกันโรคในสุกร” ให้แก่เกษตรกร ณ ขุนแม่รวม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่