Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
             สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ทิพยะ, นายครรชิต ชมพูพันธ์ และนายอภิชาติ หมั่นวิชา นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ สาขาวิชาโคนมและโคเนื้อ จำนวน 15 คน จัดฝึกอบรมเกษตรกรในหัวข้อ “โรคและการป้องกันโรคโค-กระบือ, พืชอาหารสัตว์สำหรับโคกระบือ” และให้บริการทำวัคซีนป้องกันโรคแบลคเลคและโรคคอบวมแก่โคกระบือ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) ในโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง สวพส. ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 ณ บ้านหาดร่มป่อย และบ้านแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่