Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การปรับปรุงพันธุ์กับการแข่งขันทางธุรกิจ”
             วันที่ 15 กันยายน 2560 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาภาคเหนือ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปรับปรุงพันธุ์กับการแข่งขันทางธุรกิจ” ให้กับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 150 คน โดยมี ดร.สัจจา ระหว่างสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สุกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี