Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมไหว้ครูคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560
             วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อแสดงถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี