Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะทำงานอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ สาธิตการใช้และส่งมอบเครื่องแยกเปลือก และเนื้อหอยเชอรี่ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และได้แนะนำโครงการอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อหาเครือข่ายผู้ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ ณ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558