Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อธิการบดีฯ เข้าพบบุคลากร ในโครงการ “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบบุคลากร"
             วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นำโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการ "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบบุคลากร" เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และรับฟังข้อคิดเห็นของคณะสัตวศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี