Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อาจารย์และนักศึกษาจาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมฟาร์มคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 3 กันยายน 2558 อาจารย์และนักศึกษาจาก Nihon University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 18 คน เข้าเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.จำรูญ มณีวรรณ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ และนักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้